CSS rules to specify families font-family: 'Sarabun', sans-serif; ประวัติความเป็นมา

   ตำบลวังไม้แดง เริ่มตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2467 โดยมีนายใจ แจวจันทึก และ นายต่าย ห้อยไธสง ซึ่งได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านส้มป่อย จังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านหนองทัพไทย จังหวัดร้อยเอ็ด และใช้ชื่อว่า บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาทางราชการได้ตั้ง อำเภอประทาย ขึ้น บ้านส้มป่อยน้อย จึงได้ขึ้นกับอำเภอประทาย เปลี่ยนชี่อหมู่บ้านเป็น บ้านโคกสี และได้แยกเป็น ตำบลวังไม้แดง เมื่อ พ.ศ.2505 โดยมีผู้นำชุมชนตามรายชื่อ ดังนี้

1. นายใจ  แจวจันทึก เป็นกำนัน (พ.ศ.2505 - 2514)

2. นายตระการ พิลาจันทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน,กำนัน พ.ศ.2514 - 2533)

3. นายอำนวย จันทะมนตรี (กำนัน พ.ศ.2533 - 2551)

4. นายบุญล้อม กระโจมทอง (กำนัน พ.ศ.2551 - 2556)

5. นายจรรยา  พลดงนอก กำนันตำบลวังไม้แดง (พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน)

    ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง ตั้งอยู่ที่ 154 ม.2  ต.วังไม้แดง  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา 30180

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารงานการดำเนินงาน

Facebook Page อบต.วังไม้แดง