CSS rules to specify families font-family: 'Sarabun', sans-serif; ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางในการลอยกระทงโดยใช้หลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) ลอยกระทงอย่างไรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 🌳
🟢 1. ใช้น้อย (Reduce) โดยการลดขนาดของกระทง ใช้วัสดุธรรมชาติในการตกแต่ง หรือลดการตกแต่งให้น้อยลง เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร ลดปริมาณขยะ
🟢 2. ใช้ซ้ำ (Reuse) โดยลอยกระทงร่วมกันในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน เช่น 1 กระทง 1 ครอบครัว หรือ 1 แก๊งค์ 1 กระทง เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่า
🟢 3. แปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) โดยนำกระทงที่เก็บรวบรวมไปใช้ประโยชน์ ถ้าเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติสามารถนำไปใช้ในการหมักทำปุ๋ยหรือทำก๊าซชีวภาพ แต่ถ้าเป็นกระทงที่ทำจากโฟมก็รวบรวมทำความสะอาดเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป
👉ขอเชิญชวนคนไทยลอยกระทงแบบรักษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุที่เหมาะสมหรือวัสดุจากธรรมชาติ และร่วมลดปริมาณกระทง ลดการก่อให้เกิดขยะ ด้วยการลอยแบบ 1 คู่รัก 1 กระทง หรือ 1 ครอบครัว 1 กระทง หรือ 1 แก๊งค์หรือกลุ่ม 1 กระทง หรือการลอยกระทงออนไลน์จะช่วยให้การลอยกระทงสร้างมลพิษน้อยที่สุด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Facebook Page อบต.วังไม้แดง