CSS rules to specify families font-family: 'Sarabun', sans-serif; โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ค่าย STEM สร้างแรงบันดาลใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 26 -27 กันยายน พ.ศ.2565

ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง

ร่วมกับ

สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังไม้แดง 

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลวังไม้แดง

LINEALBUM-26-2723965
LINEALBUM-26-2722965
LINEALBUM-26-2721965
LINEALBUM-26-2720965
LINEALBUM-26-2719965
LINEALBUM-26-2718965
LINEALBUM-26-2717965
LINEALBUM-26-2716965
LINEALBUM-26-2715965
LINEALBUM-26-2714965

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page อบต.วังไม้แดง