CSS rules to specify families font-family: 'Sarabun', sans-serif; สำนักปลัด

สำนักปลัด


(........................................)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

โทร. -


นางสาวสุนิสา สนิท

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

โทร. 08-7445-7356, 09-6210-7009


นางสาวเพ็ญพยม วิสัชนาม

หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทร. 09-3398-5873

นางสาวอมรรัตน์ เพชร์นอก

นักจัดการงานทั่วไป (ปก.)

โทร. 08-5208-8068

นายวินัย แดงประพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)

โทร. 08-2138-5600

พ.จ.อ.ศรีไพร หล้าคำคง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.)

โทร. 09-4331-9558

(.......................................)

นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)

โทร. -

(........................................)

เจ้าพนักงานธุระการ (ปง./ชง.)

โทร. -

นางสาวจินตนา พลโฮม

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ชง.)

โทร. 08-0677-6673

นายประสงค์ ชูพันธ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.)

โทร. 08-5773-7721

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายมนต์ชัย คำรังศรี

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางนิรุชา ลีรัตน์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสายชล ยุพิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวยุวดี จอมจอหอ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายณัฐพงษ์ เอกพันธุ์

พนักงานขับรถยนต์

 

พนักงานจ้างทั่วไป

นายโชติ แก้วยอด

ภารโรง

นายพุธ คำสีทา

คนสวน

นางศิริกัลยา ไชยแสง

คนงาน

นายวิรัตน์ ทับชา

พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)

(...................................)

คนงาน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารงานการดำเนินงาน

Facebook Page อบต.วังไม้แดง