CSS rules to specify families font-family: 'Sarabun', sans-serif; กองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวสุนิสา สนิท

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง

รัการาชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทร. 08-7445-7356, 09-6210-7009

(..........................................)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

โทร. -

 

(...........................................)

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)

โทร. -

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวนันธิดา ชุมภักดี

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 

นางสาวสุปราณี หารลำยอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพระ

(......................................)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร. -

นางสายเนตร พรมนอก

ครู คศ. 2

โทร. 08-4418-8744

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

(......................................)

ผู้ดูแลเด็ก

 

(......................................)

ผู้ดูแลเด็ก

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 
 

(...........................................)

ผู้ดูแลเด็ก

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนภิบาล

(......................................)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร. -

นางธัญลักษณ์ ทะชาดา

ครู คศ. 3

โทร. 08-3354-8128

 

นางสาวอนงค์ทานา

ครู คศ. 2

โทร. 08-6056-8094

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 
 

(....................................)

ผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างทั่วไป

 
 

นางสาวศิริวรรณ ชาพรม

ผู้ดูแลเด็ก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารงานการดำเนินงาน

Facebook Page อบต.วังไม้แดง